ხარისხის მართვა

კლინიკა ჯერარსში მოქმედებს ხარისხის კონტროლის საერთაშორისოდ აღიარებული სისტემა,

კლინიკა დაგეგმარებულია უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიის მაღალი ინდექსის მოთხოვნების შესაბამისად.

 

ინფრასტრუქტურა:

 

 • ფართობი ერთ სტაციონარულ საწოლზე, ერთ პაციენტზე, საწოლების განლაგება, პალატების განლაგება;
 • სავენტილაციო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს საოპერაციო ბლოკში, სარეანიმაციო განყოფილებაში, ბოქსირებულ პალატაში, წნევათა სხვაობის ისეთ რეჟიმს, რომ არ მოხდეს ჰაერის გადადინება ნაკლებად სუფთა სათავსოებიდან;
 • სათავსოთა განლაგება, რომელიც უზრუნველყოფს პაციენტისა და პერსონალის მოძრაობის მიმართულებას, რათა არ მოხდეს “სუფთა” და “ჭუჭყიანი” ზონების გადაკვეთა;
 • საოპერაციო ბლოკი, უზრუნველყოფილი სამედიცინო დანიშნულების აირების მიწოდების უსაფრთხო ქსელით და დაგეგმილი განათებით;
 • საოპერაციო დარბაზის სტანდარტული ჰაერით უზრუნველყოფა (მიწოდებული ჰაერი დამუშავებული სპეციალურ გამაუვნებელმყოფელ მოწყობილობაში, რომელიც იძლევა ჰაერში არსებული მიკროორგანიზმებისა და ვირუსების 95%-ის ინაქტივაციას);
 • პოსტოპერაციული პალატის განთავსება და სტანდარტული რეჟიმით უზრუნველყოფა;
 • რეანიმაციული სერვისის სტანდარტული რეჟიმით უზრუნველყოფა;
 • სამედიცინო ტექნიკის სამსახურის გამართული მუშაობა (ბაზის შექმნა, გამართულობა, დატვირთვა, მწყობრიდან გამოსვლა (მიზეზი რის ან ვის მიერ შეფერხდა, რამდენ ხანს იყო მწყობრიდან გამოსული), სერვის რეპორტების წარმოება);
 • ფუნქციონირებადი ლიფტი (მ. შ., მწოლიარე ავადმყოფებისათვის) – პალატების, პაციენტთა გამოკვლევისა და სამკურნალო განყოფილებების ორზე მეტ სართულზე განლაგების შემთხვევაში; პირობები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის;
 • უწყვეტი ელექტრომომარაგება: ელექტროენერგიის ავტონომიური წყარო გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურებისათვის (რეანიმაცია, საოპერაციო, ლიფტი და მიმღები);
 • უწყვეტი წყალმომარაგება;

 

 

ჰიგიენურ-ეპიდემიოლოგიური რეჟიმი:

 

 • დეზინფექციისა და სტერილიზაციის (მრავალჯერადი გამოყენების სამედიცინო იარაღების, საგნებისა და მასალებისათვის) სათანადო რეჟიმითა და აღრიცხვით უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად;
 • სამედიცინო ნარჩენების უსაფრთხო სეგრეგაციის, შეგროვების, შენახვის, გატანის, უტილიზაციის ან/და განადგურების კანონმდებლობით დადგენილი წესით უზრუნველყოფა;
 • სამედიცინო მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციების (სმაი) პროფილაქტიკისათვის შექმნილია სისტემა;
 • სისტემა წყლის გაწმენდისა და კონცენტრატების მომზადებისათვის;
 • აღჭურვილობა განათებისა და სტაბილური ტემპერატურული რეჟიმის უზრუნველსაყოფად;
 • პერსონალისა და პაციენტის პირადი ჰიგიენის დაცვის, შენობის დასუფთავებისა და დეზინფექციის, შესაბამისი საშუალებებით უზრუნველყოფა.

 

სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაცია :

 

 • თანამშრომელთა სწავლების მეთოდების და ფორმების ჩამოყალიბება;
 • პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების გეგმების შედგენა;
 • პრაქტიკული ჩვევების სწავლების მეთოდების ჩამოყალიბება;
 • საექიმო შეცდომების, გადაცდომების შესწავლა და გაანალიზება.
 • ქვეყანაში და საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების (გაიდლაინები, პროტოკოლები) გამოყენება სამედიცინო მომსახურების პროცესში
 • არსებული გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად, კლინიკის შიდა სტანდარტების შექმნა დარგების მიხედვით.

ხარისხის მართვის სისტემა მოიცავს ხარისხის შეფასებას , უზრუნველყოფას, კონტროლს და უწყვეტ გაუმჯობოსებას.